Default Header Image

Despre noi

Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice (DCRP) este o subdiviziune autonomă a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, ce are ca obiectiv general asigurarea comunicării interne şi externe, oferirea informaţiilor de interes public și promovarea imaginii instituţiei la nivel naţional şi internaţional.

DCRP îşi desfăşoară activitatea în afara oricăror preocupări de ordin politic sau ideologic, conducându-se de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Carta Universitară, Regulamentul de ordine interioară a USMF „Nicolae Testemițanu”, Codul Moral, Manualul Calităţii şi procedurile Sistemului de Management al Calităţii, Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului şi alte regulamente şi instrucţiuni ce reglementează acest segment de activitate.

Departamentul are două direcții distincte de activitate: Relaţii publice şi Management documente.


Direcția Relații publice are drept scop promovarea imaginii Universității prin menținerea relațiilor cu diferite categorii de public (mass-media, studenți, angajați ș.a.), gestionarea portalului informațional universitar, editarea Ziarului „Medicus”, realizarea și distribuirea materialelor promoționale și de informare. De asemenea, echipa responsabilă de relații publice oferă suport subdiviziunilor universitare în organizarea de evenimente științifice, sociale, culturale sau extracurriculare: congrese, conferințe, campanii de relații publice, concursuri, workshopuri, lansări de carte ș.a.

Astfel, dacă organizați un eveniment în incinta Universității sau cu participarea instituției noastre, Vă rugăm să completați și să expediați acest Formular la adresa de e-mail: relatiipublice@usmf.md

 

Direcția Management documente asigură fluxul documentelor interne (ordine, cereri, demersuri, scrisori) și externe (parteneri, ministere etc.). În prezent, aceasta implementează și gestionează Modulul Comunicare și fluxuri de documente al Sistemului Informațional de Management Universitar (SIMU – https://ums.usmf.md). Tot aici, subdiviziunile universitare pot primi consultații și recomandări privind elaborarea și întocmirea corectă a documentelor, inclusiv a Nomenclatorului dosarelor.

Direcția Management documente include și Arhiva Universității, care asigură recepționarea dosarelor de la subdiviziunile universitare pentru păstrare temporară, securitatea și integritatea acestora și predarea documentelor cu termen permanent de păstrare în Arhiva Națională a Republicii Moldova. Specialiștii Arhivei universitare vă pot oferi asistență metodologică și consultanță privind perfectarea dosarelor conform cerințelor în vigoare, condițiile și termenii de păstrare a documentelor.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” are o înaltă reputaţie, pentru care s-a muncit ani la rând. Ceea ce ne propunem este să menţinem și să dezvoltăm această imagine, să venim cu noi viziuni și idei, contribuind la consolidarea prestigiului instituției.

Suntem o echipă de profesioniști orientată spre calitate și performanță. Ne propunem să fim cât mai activi, inovativi şi consecvenţi în ceea ce facem, pentru a putea atinge împreună cu întreaga comunitate universitară un scop comun – prosperarea Almei Mater.

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului Comunicare și Relații Publice al USMF „Nicolae Testemițanu”